Kvalitet och Miljö
Miljöpolicy


Vårt miljöarbete förbättras ständigt med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. 

De produkter som vi i Lassfolks Plåtslageri tillverkar och förser marknaden med har lång livslängd. Vi måste därför ha ett klart uttalat ansvar för det vi producerar. Vår kund skall på lång sikt vara tillfredsställda med det utförda arbetet och den levererade produkten och denna helhetssyn skall utgöra grunden för vårt arbete. 

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed kunna producera våra tjänster så effektivt och resurssnålt som möjligt vilket främjar en god naturmiljö samt ekonomi.

Lassfolks Plåtslageri skall i sin verksamhet försöka använda så naturliga och ur miljösynpunkt så beprövade material som är möjligt med tanke på att de senare skall kunna återvinnas, användas på nytt eller brytas ner, för att ingå i det naturliga kretsloppet.

Vårt mål är att varje medarbetare skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet. Alla i företagen skall vara medvetna om företagets miljöarbete och ta ett personligt miljöansvar för att de handlingar som görs och de beslut som tas skall leda till en ständigt förbättrad miljö.

Våra anställda skall genomgå den kontinuerliga utbildning som erfordras för att kunna omsätta miljöansvaret i praktisk verklighet. Medarbetarnas kunskap och engagemang är den väsentligaste tillgången för att vi skall lyckas i vår strävan att medverka till en bättre miljö.